Board logo

标题: 80后小夫妻的琐碎生活(搞笑四格) [打印本页]

作者: 阿喀琉斯    时间: 2007-10-5 20:41     标题: 80后小夫妻的琐碎生活(搞笑四格)


- h/ j/ K2 y2 l6 y, b
) `. w9 `$ z* g% J! S6 I1 ]% l
3 {( p  ^+ e9 m& p5 p" A2 R  @+ v
  {9 c# i0 m+ J* z& A( r$ G
0 A8 n3 ]) U' T! ^* |7 C! f& U  I# C( ^( p* Z; n7 \& q/ X7 {2 g$ }

3 r" T1 B8 ]% {% ]( C6 V" B' Y( O0 v3 g) E% y1 E
5 g' @: B4 D4 }6 l" h
; X" I/ e: H6 D. E

9 P7 j7 d0 R( |& R2 b/ T) f' v8 k; }( ^3 z% V# d

8 [% v7 N& c/ M8 r7 s
8 Y; W3 Q6 `) N' L
# i( V; y7 ?0 n' m; M- |3 i/ I7 c1 n* u. U

作者: 快乐小仙    时间: 2007-10-5 22:14

哈哈哈哈,我喜欢
作者: 阿喀琉斯    时间: 2007-10-6 09:46

就知道你喜欢这样的大女人主义者
作者: Area95577    时间: 2007-10-10 17:14

:L
作者: 拓拓寻    时间: 2007-12-11 13:03

还是不找老婆的好,太惨了
作者: 孤独狼    时间: 2010-10-1 03:45

我老婆就是这样的  我郁闷啊````
作者: aluo2000    时间: 2011-9-25 22:56

还好,我幸运呀!
作者: aluo2000    时间: 2011-9-25 22:56

还好,我幸运呀!
欢迎光临 绿野仙踪 (http://yelia.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0