Board logo

标题: 80后小夫妻的琐碎生活(搞笑四格) [打印本页]

作者: 阿喀琉斯    时间: 2007-10-5 20:41     标题: 80后小夫妻的琐碎生活(搞笑四格)

: G& K0 |! P  c- {/ B4 p/ P9 {
" B7 |( {# H" `/ N

) {' W  D4 R7 R. k& e& t8 y
9 p) p# _1 i8 s3 z& J0 [- U; W
( {  q4 M2 R; L) U; r, O9 s+ R1 Q* R# U3 Q, J  `
* ?# [3 q+ I+ _( X% d/ A
  ?: ]) f1 N7 j3 ]6 H! b# Z
: W$ z; A$ A6 S' A4 c/ A
. i% C: @7 \" ]$ J2 R# c

5 J/ {8 l  A1 y' I9 [' H+ O% x& r. ^# y# A* X5 A% _3 A9 T+ |6 z

0 ^, e5 b$ a9 F, c- a0 d' V  F. k3 f) g

+ w3 m$ R+ N4 M; [6 b% \: ?( v# I( p' ]. S# e

作者: 快乐小仙    时间: 2007-10-5 22:14

哈哈哈哈,我喜欢
作者: 阿喀琉斯    时间: 2007-10-6 09:46

就知道你喜欢这样的大女人主义者
作者: Area95577    时间: 2007-10-10 17:14

:L
作者: 拓拓寻    时间: 2007-12-11 13:03

还是不找老婆的好,太惨了
作者: 孤独狼    时间: 2010-10-1 03:45

我老婆就是这样的  我郁闷啊````
作者: aluo2000    时间: 2011-9-25 22:56

还好,我幸运呀!
作者: aluo2000    时间: 2011-9-25 22:56

还好,我幸运呀!
欢迎光临 绿野仙踪 (http://yelia.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0