Board logo

标题: 80后小夫妻的琐碎生活(搞笑四格) [打印本页]

作者: 阿喀琉斯    时间: 2007-10-5 20:41     标题: 80后小夫妻的琐碎生活(搞笑四格)

. n: `- b) ~$ z) b% L8 S+ {! I  T1 Y0 B
. H3 y6 C4 P4 M

: G' X8 y% x6 j# I9 f4 v8 w) V
8 }0 ^9 K/ r( G5 _+ q& `) J. M; r) {, Y% p

% P) H( Y+ a# Y0 v
0 t& Z. G! d9 u- s; n# Z5 B( f& w1 [( q5 R) f
( ^! u6 K; P7 q" l
! V; l4 O# v+ _6 E* V6 n/ h3 \
, l, D1 r; R- ]6 p
* u  o  \3 m( t1 ]: `, w, G0 j

2 p( |% l! R! m, m( v5 q) u1 k! e# c+ b/ H% j

( k6 V$ H6 b+ `
3 `5 A' c6 N9 S/ i: B0 W1 P/ F
作者: 快乐小仙    时间: 2007-10-5 22:14

哈哈哈哈,我喜欢
作者: 阿喀琉斯    时间: 2007-10-6 09:46

就知道你喜欢这样的大女人主义者
作者: Area95577    时间: 2007-10-10 17:14

:L
作者: 拓拓寻    时间: 2007-12-11 13:03

还是不找老婆的好,太惨了
作者: 孤独狼    时间: 2010-10-1 03:45

我老婆就是这样的  我郁闷啊````
作者: aluo2000    时间: 2011-9-25 22:56

还好,我幸运呀!
作者: aluo2000    时间: 2011-9-25 22:56

还好,我幸运呀!
欢迎光临 绿野仙踪 (http://yelia.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0