Board logo

标题: 80后小夫妻的琐碎生活(搞笑四格) [打印本页]

作者: 阿喀琉斯    时间: 2007-10-5 20:41     标题: 80后小夫妻的琐碎生活(搞笑四格)

/ j& F7 u- K" o" O# `( N" ?
9 C' v) v' ~+ R' F4 z
1 m" _4 @6 W. h* X* `

! k; }7 D) ]' U% r5 z( e! Q- }/ p% X% _2 a* Q) V, `* z6 d- [
0 q6 b9 b5 w0 N) A" B
5 D, E3 q4 v' J- Y' q; F

4 p8 V6 v& r# G9 F% b* i; P# b+ Y3 A* f2 e
' e" M8 c; f; N: J( Z
, E8 N: Y9 ]/ O9 r! w! P
: r" H) i# i0 P7 S* _( \
. |: U( W0 p0 q+ ~
$ I; s9 Z; u: Z6 w0 G
, a, x2 M8 ?, D3 E9 q1 t4 Z4 K* k$ m
  e5 K; ^/ l( V+ Z' B3 \' G

作者: 快乐小仙    时间: 2007-10-5 22:14

哈哈哈哈,我喜欢
作者: 阿喀琉斯    时间: 2007-10-6 09:46

就知道你喜欢这样的大女人主义者
作者: Area95577    时间: 2007-10-10 17:14

:L
作者: 拓拓寻    时间: 2007-12-11 13:03

还是不找老婆的好,太惨了
作者: 孤独狼    时间: 2010-10-1 03:45

我老婆就是这样的  我郁闷啊````
作者: aluo2000    时间: 2011-9-25 22:56

还好,我幸运呀!
作者: aluo2000    时间: 2011-9-25 22:56

还好,我幸运呀!
欢迎光临 绿野仙踪 (http://yelia.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0