Board logo

标题: 80后小夫妻的琐碎生活(搞笑四格) [打印本页]

作者: 阿喀琉斯    时间: 2007-10-5 20:41     标题: 80后小夫妻的琐碎生活(搞笑四格)

* h; `. x/ l2 i$ b
5 P- }- P% R/ K# a. D" P/ m9 [

0 N; X. q( n4 h) L1 @
+ G1 c$ N8 j6 }8 a' h% _4 M+ T: ]( {8 G

& {, O, l0 Q$ j: X$ @! B/ V! x
. b0 ]8 `0 a& V5 h9 f9 G% c8 r& s9 V! A) ~1 |, c5 e: P5 Z, N

' A" Y4 [: J5 o$ q- B5 Y5 Y! Q, G; C* U+ y, n0 R6 I. y7 n
6 m1 l/ K3 H0 C- k* B+ Q
5 t* ]: n3 X& }" P& b# r* E

' K- Z, a9 u/ k3 ~5 ~$ x2 m6 H7 S
/ S# I2 z5 g. R2 N+ `
/ V/ ?$ c7 U6 L
# S  t4 A3 ~7 a. y& `( \# ]* W# ^
作者: 快乐小仙    时间: 2007-10-5 22:14

哈哈哈哈,我喜欢
作者: 阿喀琉斯    时间: 2007-10-6 09:46

就知道你喜欢这样的大女人主义者
作者: Area95577    时间: 2007-10-10 17:14

:L
作者: 拓拓寻    时间: 2007-12-11 13:03

还是不找老婆的好,太惨了
作者: 孤独狼    时间: 2010-10-1 03:45

我老婆就是这样的  我郁闷啊````
作者: aluo2000    时间: 2011-9-25 22:56

还好,我幸运呀!
作者: aluo2000    时间: 2011-9-25 22:56

还好,我幸运呀!
欢迎光临 绿野仙踪 (http://yelia.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0