Board logo

标题: 80后小夫妻的琐碎生活(搞笑四格) [打印本页]

作者: 阿喀琉斯    时间: 2007-10-5 20:41     标题: 80后小夫妻的琐碎生活(搞笑四格)


7 l( ~* |  n! a9 W+ V9 z1 p& }/ {  }' n1 ^& l; D. \
5 @* B3 Y$ _) h  P
) M+ F1 r6 r- j: o

* X6 \9 D7 {% X& w
" \6 j5 k/ h9 P- @+ G; ]3 [8 M0 F8 j. N

9 o. g) C$ A2 q. T) S% r) v$ t- y6 p8 A) q: h9 @
( v& Z4 [4 k5 ?( T( e
) m: v# e* _% F- O
/ b4 L7 L. G+ E: g* X' _/ x

" `& U" A- L9 N' q. D* L6 @  j; j  |8 j: \% w3 h

" W7 q; k/ F5 ^' D8 V+ d2 W
1 `! O, Q- O# d* X
作者: 快乐小仙    时间: 2007-10-5 22:14

哈哈哈哈,我喜欢
作者: 阿喀琉斯    时间: 2007-10-6 09:46

就知道你喜欢这样的大女人主义者
作者: Area95577    时间: 2007-10-10 17:14

:L
作者: 拓拓寻    时间: 2007-12-11 13:03

还是不找老婆的好,太惨了
作者: 孤独狼    时间: 2010-10-1 03:45

我老婆就是这样的  我郁闷啊````
作者: aluo2000    时间: 2011-9-25 22:56

还好,我幸运呀!
作者: aluo2000    时间: 2011-9-25 22:56

还好,我幸运呀!
欢迎光临 绿野仙踪 (http://yelia.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0