Board logo

标题: 80后小夫妻的琐碎生活(搞笑四格) [打印本页]

作者: 阿喀琉斯    时间: 2007-10-5 20:41     标题: 80后小夫妻的琐碎生活(搞笑四格)

) g  W8 P7 X5 H  Q0 `; @
& W: @5 b' F$ O6 K1 z* ?
, ]- v: [! y& V0 Q
. K2 T: S- X' K. c
7 d/ `! M5 T# L$ Y8 p' G: e
& e/ t1 r' _7 N7 t7 S, j
( ~0 H+ T5 r# z7 q! {
9 J1 J6 v. w. ]; r- q6 C

. S! [  D& B! j" Z5 W5 W' l  G" w- f/ w/ o: v; D

3 B9 p# e2 f# `& H- S$ f( J
3 [, t5 v, @& |" E$ j% x1 g" x  B" s1 {) m8 P

% T2 |% @* V* Y, b
- ]& x% i# t" S& g- l4 s# a6 K& T: I: i: i8 v: h; n. D

作者: 快乐小仙    时间: 2007-10-5 22:14

哈哈哈哈,我喜欢
作者: 阿喀琉斯    时间: 2007-10-6 09:46

就知道你喜欢这样的大女人主义者
作者: Area95577    时间: 2007-10-10 17:14

:L
作者: 拓拓寻    时间: 2007-12-11 13:03

还是不找老婆的好,太惨了
作者: 孤独狼    时间: 2010-10-1 03:45

我老婆就是这样的  我郁闷啊````
作者: aluo2000    时间: 2011-9-25 22:56

还好,我幸运呀!
作者: aluo2000    时间: 2011-9-25 22:56

还好,我幸运呀!
欢迎光临 绿野仙踪 (http://yelia.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0