Board logo

标题: [转载] 最易让他性幻想的7个情景 [打印本页]

作者: 阿喀琉斯    时间: 2007-5-13 22:51     标题: 最易让他性幻想的7个情景

转给绿野的MM们好好研究哦 ; N$ M& X, b  e/ B% ~3 j
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/ `5 y  S( g5 T8 P/ o

8 D" e2 i9 a+ M 有研究说,男人每6分钟就会产生一次性幻想。很多时候,在女人看来简单明了的行为,在他的眼里,却会和性发生联系。他给自己制造了一个灰色地带,他为此浮想联翩,性幻想成了他的维生素。到底哪些场合和行为容易让男人产生性的联想呢?' R5 u% [1 _$ p$ M. n' ^! @7 O
( L/ O. |3 T7 [& P( i7 c
 1、女上司对他的赞许/ {! `1 a; S& H. A# l

( _0 j! X2 F6 a  u7 y" w2 @+ i) P 性暧昧指数:★★★★★

/ v7 K$ @. m2 d7 I
& B$ m( a' }# m4 I& d# r' t( e' l8 Q' X- j% F; ~( d  I
0 K2 k3 e( p$ f7 @# L% n
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览

. |3 m; x9 h  @' i& d3 V% s+ ~* x0 g* R1 m3 z
 2、路途中的想入非非
0 r7 n1 n# h6 n5 ?) s) k# I; M7 C1 d2 f: H
 性暧昧指数:★★★★

+ O/ W' H' ?- j+ j0 p3 t
! l3 O! W5 j# Y7 K! H
2 e* w! }6 h, d; I! ?% i% X3 [6 }+ D( p3 E5 f$ x- Z
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览

4 m. _) ^6 e6 z, ?
' `# G/ U' B$ Q1 a0 x0 ?2 k! @3 Q
( j" m" D% Y! y7 A) C$ d' _3 s5 q; M 3、和哥们的女友在一起' Y5 g6 p5 n, a  Z7 z3 D3 J

9 U3 G2 V/ f" Q3 A7 w. L% Q* X 性暖昧指数:★★★
  
6 R, @1 f! v  a1 j, x! s# y2 `$ _/ u3 _
+ _2 M  _6 V- B% X* a. ]" b1 t5 c+ u

; R0 l/ M9 w7 }( W8 J# M
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览

+ b6 R+ ?3 M* [3 w# Q" d7 ~3 [2 y0 M% L" G7 r/ d, w

3 X. |+ o$ K5 h; {: h% |, i 4、他和红颜知已
% g4 ]) q3 D( C. o/ j  [$ V6 w# Y& }* l" j
 性暧昧指数:★★★ 
- H7 h$ V( E& @) @4 k$ S

/ d$ P) _: A: f0 ]: o% K8 g/ ]+ x) r* J% j2 z, M8 `9 w* i$ `( j

0 S/ `2 H- A1 |0 W
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览
" e: k/ q! s  i( U" D
. k4 h+ T  f# [, \' k  c
& U# X: W3 u5 ^4 m' L/ p
 5、夜街上游荡的女郎
7 G: L5 K  Y( ~' |0 D" w0 ~  I5 V- Y
' B' Z! V- d$ F' E4 A0 D# m 性暧昧指数:★★★

! W1 l9 g* O1 G, v4 _# p& P9 T* F
6 K2 ^9 }( m/ \* J4 C/ D
9 p; ]6 W1 \" j0 m3 e, T; h; P4 k; M
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览
 
( W5 q0 W) u9 m6 M1 q" R
3 i. b$ Q6 P0 b! g: C! N: V
0 ?" i9 j: g) s- f 6、老板的女秘书
7 l9 U( n  z4 p! }" o$ e% [( H  N- O5 `1 ^/ e2 L3 s. B1 H4 n
 性暧昧指数:★★
, Y  y  e( m# W) r8 z4 p* y+ w
" W9 m" p0 i: ~2 S& {4 @

3 ^/ e7 x, r7 m
% v' K4 Q4 z) l0 _/ }
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览
7 k3 Q4 y& D  Q/ a( K

0 Q( B" O8 m; Z7 Q; h( c/ O% s* |; V' \: I( d% Y! f: U" D' p
 7、穿白色制服的护士
2 I  b7 p! _- Y
+ o( }* P9 d4 y9 o; ^' u8 @' D 性暧昧指数:★★★★
4 {8 @6 E- T5 m# H# S; Z& F
& U% f! v. z8 D7 ^' G
0 g  l7 Z  V  z' C, c3 s, S* m' q& G3 W

% j; Y1 e  E; q2 {! n  H
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览

/ _4 X" O5 l" d* [8 a0 ]
( S& I( _. Y/ L4 ]( h/ o' X, \4 `2 ^* q
3 g2 o" ^" F9 d9 b                                                                                                                                        来源:都市主妇
作者: 雪花    时间: 2007-5-25 00:52

????????????????????????????????????????????
作者: 阿喀琉斯    时间: 2007-5-25 14:19

雪花多多学习呀。。这个不是sè情,是培养你和BF感情的诀窍。
作者: 自由尘埃    时间: 2007-6-2 14:58

回帖一个看看!!
作者: 阿喀琉斯    时间: 2007-6-2 18:30

嗯,,有好学的精神!
作者: 自由尘埃    时间: 2007-6-2 19:29

男人真是无耻。0 y0 }5 E* o  r5 A
) U1 e' k) m! P3 Q! v
这些我从来没有注意过。
作者: 阿喀琉斯    时间: 2007-6-2 21:46

倒塌...你都学到什么了啊!!事与愿违~~~
作者: 自由尘埃    时间: 2007-6-3 01:02

不知道啊,我也不知道我学到了什么、。。
作者: 阿喀琉斯    时间: 2008-8-4 17:33

呵~真是纯洁的孩子。
作者: 楚月    时间: 2008-8-5 12:45

回复说了,不用沙发或者顶之类的词语,那就用“嘿嘿”吧。! Y/ b' c0 l/ w

& Y9 s5 k$ R7 H% q, N, I! h( x! _! G
作者: 小乐    时间: 2009-2-3 15:50

还有啥不能见人的内容啊
作者: 阿喀琉斯之怒    时间: 2009-5-24 15:56

mm不符合要求。
欢迎光临 绿野仙踪 (http://yelia.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0