Board logo

标题: [转载] 最易让他性幻想的7个情景 [打印本页]

作者: 阿喀琉斯    时间: 2007-5-13 22:51     标题: 最易让他性幻想的7个情景

转给绿野的MM们好好研究哦
9 Y7 q; M/ U% \1 M, F8 f" D$ M---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 Z5 L- h! M4 {% q- \4 K$ I: Z0 Y# M8 k# Q
. X, p7 Z1 v0 Q* S5 S' x 有研究说,男人每6分钟就会产生一次性幻想。很多时候,在女人看来简单明了的行为,在他的眼里,却会和性发生联系。他给自己制造了一个灰色地带,他为此浮想联翩,性幻想成了他的维生素。到底哪些场合和行为容易让男人产生性的联想呢?: _& s7 T* Z& c

' f$ E1 i$ ^% x$ L 1、女上司对他的赞许/ P+ H, h0 u% W1 K2 k( X9 O

2 g0 n, d. S- F0 p8 K 性暧昧指数:★★★★★
5 k% \/ @5 X& t  i5 {
/ D: C  R" b; [1 G% O
! ^7 e; g  ^" b; }" Y5 U" B  N
; ]/ Q1 S* k1 m9 k' u$ P1 K
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览

, p! A/ K; S" [! h& z; F. n# V* @" B8 x! Q3 E; r& @
 2、路途中的想入非非+ f5 v" }' R( \/ Y. G1 T: k( P5 T) P; c

, W6 B1 A* v, d' x3 f 性暧昧指数:★★★★

, e8 Y$ F& a! V: O! p* ~3 K7 K6 I
7 R" a) O; ]  M. |$ y# ^
* e9 ?! h6 }+ _) X  w* D/ @( u4 a
$ O. z% B  E- f, A+ @/ @5 K, r
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览
7 Z& Q, v& g2 {- S: N

# E* e$ R7 {9 n# N7 F7 T. g. ^9 @# e# ?+ W: q
 3、和哥们的女友在一起: q. w: m3 _+ V: k- c: ]

7 I: U; j4 ~3 M0 @, i0 o" S0 _ 性暖昧指数:★★★
  
8 ^3 ?4 D8 y8 M( S( K
, V8 F! V2 j( X' a# K0 P% }" x$ x. y1 T( w" g# x

* f+ K8 N% r- {$ r
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览
$ V4 n5 b2 [2 B  r

4 _' y3 T- X4 [8 x- K
* u0 l3 ~. h, |9 U2 M" q 4、他和红颜知已) }8 S1 P8 F$ X

  r, o4 W6 {$ P4 i- i% I 性暧昧指数:★★★ 

" [# C0 z& B- M
2 Y% K. r  z! h0 v1 ?/ G
+ J( j! o; _$ q, X( J# _- U' @# S' T
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览
0 z, a: D/ G0 x2 [0 J( d7 s
  u: O' V& k- @8 }- {  K

( p! r4 p- v8 O6 \  M5 F' s5 @ 5、夜街上游荡的女郎
: S$ w; J1 Z' V- }1 `, L# h8 a. d. |& V% d/ y
 性暧昧指数:★★★
; d% e: t* ]6 v4 w
; R1 x& K* t1 a5 Q3 v9 U8 ?; ]
+ O8 O: j4 r) w( K* H" x
2 w  z; `7 m% T' H) N+ G0 s
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览
 
' W6 {3 [  d6 G, N, D" C
) U2 d# g+ u0 K' F2 R9 L) k
# N! l8 X2 }4 z) N1 q5 X 6、老板的女秘书
, c% L0 s. ^( ]( E4 L: G9 `0 m8 ]8 E* E* X. k8 k9 u# h
 性暧昧指数:★★
9 `8 K6 R" y; ~" X/ \4 ?' f
2 p  v' s: y' {- v
( A8 q. d0 K$ ]. f, N
1 c' }% U& M, }- ]$ r
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览
; ^6 g, Z4 s" [' \% u
8 e1 d, }3 n; ]( b, |; N6 J0 a6 \: r) M! B

1 J0 c" N8 E7 V7 v9 E1 K 7、穿白色制服的护士! l* n) n5 }' X/ Y4 C
$ v8 N# i. c* l5 \; ?
 性暧昧指数:★★★★

, S: S6 s3 w- f/ b- ~
8 O6 y* A. M, P- v- O0 O: z$ G
$ W: D) i$ K2 \. B$ F6 V9 H- l
. ]5 s5 Y- V- t! M( J8 t  {
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览

. w) q2 F! i6 v0 O2 Q( [2 e; l. m# g

% n7 n) ^6 F. q) b                                                                                                                                        来源:都市主妇
作者: 雪花    时间: 2007-5-25 00:52

????????????????????????????????????????????
作者: 阿喀琉斯    时间: 2007-5-25 14:19

雪花多多学习呀。。这个不是sè情,是培养你和BF感情的诀窍。
作者: 自由尘埃    时间: 2007-6-2 14:58

回帖一个看看!!
作者: 阿喀琉斯    时间: 2007-6-2 18:30

嗯,,有好学的精神!
作者: 自由尘埃    时间: 2007-6-2 19:29

男人真是无耻。" V, Z* u8 ?8 A$ K
6 S/ C0 i8 j/ Q
这些我从来没有注意过。
作者: 阿喀琉斯    时间: 2007-6-2 21:46

倒塌...你都学到什么了啊!!事与愿违~~~
作者: 自由尘埃    时间: 2007-6-3 01:02

不知道啊,我也不知道我学到了什么、。。
作者: 阿喀琉斯    时间: 2008-8-4 17:33

呵~真是纯洁的孩子。
作者: 楚月    时间: 2008-8-5 12:45

回复说了,不用沙发或者顶之类的词语,那就用“嘿嘿”吧。
6 ?3 p& H3 G( ?& ]1 a* k% f9 o0 _  M+ Z+ L

作者: 小乐    时间: 2009-2-3 15:50

还有啥不能见人的内容啊
作者: 阿喀琉斯之怒    时间: 2009-5-24 15:56

mm不符合要求。
欢迎光临 绿野仙踪 (http://yelia.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0