Board logo

标题: [转载] 最易让他性幻想的7个情景 [打印本页]

作者: 阿喀琉斯    时间: 2007-5-13 22:51     标题: 最易让他性幻想的7个情景

转给绿野的MM们好好研究哦
# L. D/ G* e3 C/ }0 q. {---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 n* J' ~5 _" b5 U0 F
& P% ~: @4 p1 {5 Q+ m& j) e 有研究说,男人每6分钟就会产生一次性幻想。很多时候,在女人看来简单明了的行为,在他的眼里,却会和性发生联系。他给自己制造了一个灰色地带,他为此浮想联翩,性幻想成了他的维生素。到底哪些场合和行为容易让男人产生性的联想呢?4 J8 |, i& R$ s9 A4 t
. |" J; G1 x$ W
 1、女上司对他的赞许
  P/ b6 ]$ o) i( r7 r6 @. |6 l8 C. [/ `" R
 性暧昧指数:★★★★★
' V6 A2 S+ x6 j, \% z
0 J& O% Q8 w: C! m
9 H1 C' x3 Y* h+ f
; X! t5 H! l& G! J
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览

- a8 l- u3 ~: q2 z: q
. X1 S, Y- G1 Q$ \0 X 2、路途中的想入非非5 ?3 n% u+ Z" J; M! Y

! k0 k1 M) q0 u8 m0 A; u 性暧昧指数:★★★★
1 t$ L! d2 @. j+ m* g6 I

) I! I: q6 S9 S6 O* d  T+ Q9 S
  V. O. j6 p8 M; d+ Y
6 e* g# e& m+ z7 E
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览

& S* |" X8 W$ p& p. J. _/ `3 \6 m, q& ?

% ~3 [6 l1 h& I# _" W9 m' c 3、和哥们的女友在一起6 c0 S# i2 ?" e) [; @' I# K# K
" O# |1 N9 Y" ?1 x! y
 性暖昧指数:★★★
  
  }( O7 _  e* {9 |1 ^9 O/ T
' P, |2 |  j  h! z
, r) n2 j( s1 j+ s, |7 w$ S
$ y# l, N" o: W0 v4 i- M
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览
7 _5 \$ t; k7 _7 \$ A+ q

$ L) Z! [' H% L8 J" n3 v
/ v+ y& e2 i. G! R$ z/ O 4、他和红颜知已
3 V0 `- D- I! v' H. Q& \2 N. _9 D; \5 L5 |
 性暧昧指数:★★★ 
4 n8 @& O* m9 ]4 A$ X9 J! A
  Z3 ~. L: \& ?9 d

7 q9 p3 I: e$ ]. o, f+ T& t; O8 i5 H* n* p
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览
* C$ w0 ^; e% H- r5 U( i! ]0 m
/ V6 m: j9 j8 g1 T  M

* j+ Y9 K5 n5 z' I% f/ o; t 5、夜街上游荡的女郎
( t, {3 o5 q) P; L
9 ?/ z7 P" ~5 x: q9 C% x( ]. f: ] 性暧昧指数:★★★
) f$ c6 t& I& y* o4 b& D0 Q
- Z/ F: A# V1 {3 [6 Y! V, y/ z! t

8 X- F  T2 E$ O  c4 b" o; N6 {% r# F
0 {& q0 c' i! h8 Q9 H
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览
 ' d( N2 ~% s7 J- L- d" s2 s1 e4 h* M3 E
7 j  ^0 A- r/ I) k9 B

8 P( t  R% @# w3 z$ X0 ~ 6、老板的女秘书5 B8 r- v6 _( r7 i
4 S3 ^$ d' P3 ~) Q
 性暧昧指数:★★

' P" E, R( j! m+ z1 K" J1 h1 q/ [2 Q: f, ]( `, r8 B# }4 }9 E0 w

) P' r1 V  \# D9 `! C  N/ F; r2 b4 ?& h& }/ F
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览

: C& k+ |: O# u6 V' N, T& \3 U. O2 U
0 _7 j" f" |2 o1 Y  c  M9 ]' W5 t$ }' j; E2 p3 o+ X
 7、穿白色制服的护士! _0 Z" k( Y4 m0 i, Y

( b' s7 \6 B3 m- [2 z4 H% Y% h" ` 性暧昧指数:★★★★
6 c* R( Q# m6 ^- S9 ]* V; H0 Z7 C
2 s: c1 x  u# J: Z$ c" p- n* C
8 B* M" ^/ ~2 b# z1 a1 b- c8 A
* w9 B/ M$ e5 W+ P% v; r4 ]
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览

$ Y  R7 F" F( x- D: ?
% p/ z6 M/ V- O7 X: O) g5 M3 r% G% E2 K
                                                                                                                                        来源:都市主妇
作者: 雪花    时间: 2007-5-25 00:52

????????????????????????????????????????????
作者: 阿喀琉斯    时间: 2007-5-25 14:19

雪花多多学习呀。。这个不是sè情,是培养你和BF感情的诀窍。
作者: 自由尘埃    时间: 2007-6-2 14:58

回帖一个看看!!
作者: 阿喀琉斯    时间: 2007-6-2 18:30

嗯,,有好学的精神!
作者: 自由尘埃    时间: 2007-6-2 19:29

男人真是无耻。& B3 m% J9 }0 Y3 }
1 K4 |4 J- ^$ s& m
这些我从来没有注意过。
作者: 阿喀琉斯    时间: 2007-6-2 21:46

倒塌...你都学到什么了啊!!事与愿违~~~
作者: 自由尘埃    时间: 2007-6-3 01:02

不知道啊,我也不知道我学到了什么、。。
作者: 阿喀琉斯    时间: 2008-8-4 17:33

呵~真是纯洁的孩子。
作者: 楚月    时间: 2008-8-5 12:45

回复说了,不用沙发或者顶之类的词语,那就用“嘿嘿”吧。) j% J! j! c( g! t- s. H6 i
! N5 Y) X  c0 {$ D- h' B

作者: 小乐    时间: 2009-2-3 15:50

还有啥不能见人的内容啊
作者: 阿喀琉斯之怒    时间: 2009-5-24 15:56

mm不符合要求。
欢迎光临 绿野仙踪 (http://yelia.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0