Board logo

标题: [转载] 最易让他性幻想的7个情景 [打印本页]

作者: 阿喀琉斯    时间: 2007-5-13 22:51     标题: 最易让他性幻想的7个情景

转给绿野的MM们好好研究哦
7 N" b" l% N' Y6 e8 L---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
, ~4 c  u. Q* L. d( o) t% y$ Z
; k1 j  j- w6 O# K1 J, a$ U 有研究说,男人每6分钟就会产生一次性幻想。很多时候,在女人看来简单明了的行为,在他的眼里,却会和性发生联系。他给自己制造了一个灰色地带,他为此浮想联翩,性幻想成了他的维生素。到底哪些场合和行为容易让男人产生性的联想呢?& O* U: X' a2 H9 d- }6 ^! g' U! h% t

, _: j% S* T0 }8 U. l9 y0 H; M 1、女上司对他的赞许: [) P  ]# t7 r8 y* D( b; s" ]

  I" s% x! Y# w$ n" O; T+ v 性暧昧指数:★★★★★
$ w% _, |- [4 A
" N* \& w2 i' I* ~; y0 P( i

7 z2 k- D3 l# s$ ?( T, X
5 d  @0 F+ o5 r/ o. f
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览

+ j' O, L  d3 e0 I  E2 R3 Z) c* E; x) a9 r7 Z+ K, K7 x
 2、路途中的想入非非" `( q+ Y& W/ [4 x9 s( Y" {% Z

* Y. v% ^6 L' K- Z; V" x+ P- z 性暧昧指数:★★★★
+ V% }* o# H8 h1 Z7 ?

6 h: w- ~, V2 c: o% e- y& p
6 o' ?  a& t! ?: O: c( u1 S7 T- V9 j$ N
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览

( R7 v' u! v( x) x/ t0 e8 U1 i- D* B  Y0 m6 o; g; f8 O, h
2 H9 H8 a, b. p
 3、和哥们的女友在一起, O5 F' _$ Q( C7 r9 ?/ `  j' r6 U

1 k1 x7 I1 ~. B) ^ 性暖昧指数:★★★
  
* J' r1 \2 W2 ]1 K$ B/ ?0 ]3 K  B0 T$ s, j) s0 l4 Q( l. k

8 i) O7 B# G9 M/ o. I' R( t; A: V# s* j
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览
$ U* y- V, x: P* w, \% ]" j
& s/ G5 G; \5 ^; Y9 K6 L

9 ^. a: n% r, w' ~3 ^0 W 4、他和红颜知已. Y& F3 N7 Q% E+ \1 X5 s
$ @: R0 e7 d; d$ Q$ i% W) V
 性暧昧指数:★★★ 
" a* }! P7 t6 j, y
2 z, ^8 e# H. t0 n
! C( G$ c( v$ f( ]) e
$ y& ]6 a( C6 B
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览
5 k5 @) }4 W9 [$ D7 ~
8 c5 D4 r- ]. H) u/ i, t

$ B  @0 f5 }% \4 A# r& O! E# o 5、夜街上游荡的女郎
) Z# C' |* b" o- t3 V1 B2 t1 O8 C  ^- j- r5 q/ \* m
 性暧昧指数:★★★

  _7 n' T) Q' Y# g, \" E  J) H5 o$ U
4 H7 ?; x; Z& S* }/ @' a9 ]

7 p0 Q4 {. w# A1 c  P; W
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览
 
. z1 G! q; t: p) W7 J3 A
$ j1 p/ C: g6 p
0 r% ^, S: {5 ]+ l1 P, @ 6、老板的女秘书1 r" t7 R/ Z2 l( l0 w. G, l

( A' u" Q& o! `9 D/ h  N 性暧昧指数:★★
; @( J8 C1 k" i* F. P) ]/ f
3 C, J" e2 S) m: w$ a/ }+ ^; k
) L# y/ s( \5 o  T. o
( T% x. R' r1 [) Z
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览

: m8 n" @0 E$ E7 `) F' Q) i, k& N# m# c  w

8 D. R- [1 k5 g+ f 7、穿白色制服的护士
/ X6 M6 I2 w9 D. ~4 }5 J+ ?' u  O7 d' ^, }: ]% Q* r
 性暧昧指数:★★★★

6 @5 f$ U3 h- |0 Y# {, s/ a  g- S$ \& r$ X

' G. u+ |9 O+ O9 n: w( {% v9 I% }0 t
3 v# v  C1 k' l
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览

. u4 X$ N  [$ d4 C7 J6 U  ~' c( I( P! c9 M3 P9 a7 @# S6 t2 Q) A/ R

+ ^/ A8 p5 R6 k3 V                                                                                                                                        来源:都市主妇
作者: 雪花    时间: 2007-5-25 00:52

????????????????????????????????????????????
作者: 阿喀琉斯    时间: 2007-5-25 14:19

雪花多多学习呀。。这个不是sè情,是培养你和BF感情的诀窍。
作者: 自由尘埃    时间: 2007-6-2 14:58

回帖一个看看!!
作者: 阿喀琉斯    时间: 2007-6-2 18:30

嗯,,有好学的精神!
作者: 自由尘埃    时间: 2007-6-2 19:29

男人真是无耻。
1 a8 x' H2 k2 V( i
$ Q4 g( D9 D/ _这些我从来没有注意过。
作者: 阿喀琉斯    时间: 2007-6-2 21:46

倒塌...你都学到什么了啊!!事与愿违~~~
作者: 自由尘埃    时间: 2007-6-3 01:02

不知道啊,我也不知道我学到了什么、。。
作者: 阿喀琉斯    时间: 2008-8-4 17:33

呵~真是纯洁的孩子。
作者: 楚月    时间: 2008-8-5 12:45

回复说了,不用沙发或者顶之类的词语,那就用“嘿嘿”吧。
2 c8 H; F& R% m' Q$ F2 {0 t
1 }9 Z4 `; j' P0 o
作者: 小乐    时间: 2009-2-3 15:50

还有啥不能见人的内容啊
作者: 阿喀琉斯之怒    时间: 2009-5-24 15:56

mm不符合要求。
欢迎光临 绿野仙踪 (http://yelia.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0