Board logo

标题: 好久不见,祝大家圣诞快乐! [打印本页]

作者: 曾经拥有    时间: 2014-12-24 11:26     标题: 好久不见,祝大家圣诞快乐!

本帖最后由 曾经拥有 于 2015-1-8 14:04 编辑
) q% B, b4 Q% H/ O0 _; k) k  S. ?# m6 X& w& _3 }# V
马上平安夜了
; z$ P. g& v& V# ^5 {' t' ^" A! `6 T祝朋友们身体健康
0 T) L( B8 T0 l. |3 W4 Q, v8 y心想事成 % r6 e% A2 a& Y% Y- b, J
天天开心 7 C# X+ b3 W7 w2 `  r/ W. ?
$ N2 p6 U' w) f8 q. w
送给朋友们
4 x0 L% M6 q& \! U 999条玫瑰 :rose: 3 V8 M4 A9 s% n# I6 T
  888个心愿
# \2 E' Y: }8 Z0 ?# {, z. G* L  777声问候 - Z! E; Q# J/ Q  t4 M
  666颗流星
2 u/ B5 n9 B2 t6 B! {: Y  @  555声祝福
  \" o6 @" D5 L* r% w  444个平安 :love: 2 Z! H3 f, K0 y# s
:love:  333个开心 :love:
# y* h* |: w/ g6 d  222个如意 - L7 Q5 F$ x0 K" k0 e
111个快乐 , R6 W6 L* c6 V0 ~+ {: i3 ~
  000个烦恼
1 E; A' L9 }  z5 v! }
' u9 b3 D* [* ^5 t5 Y# H:rose: 提前祝我所有的朋友
5 u: C& ?( ~. o: u# D( H2 e* t:rose: 圣诞节快乐 :hug: :hug:
作者: 阿喀琉斯    时间: 2015-1-20 19:40

献花!
欢迎光临 绿野仙踪 (http://yelia.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0