Board logo

标题: 好久不见,祝大家圣诞快乐! [打印本页]

作者: 曾经拥有    时间: 2014-12-24 11:26     标题: 好久不见,祝大家圣诞快乐!

本帖最后由 曾经拥有 于 2015-1-8 14:04 编辑 3 h9 R4 S7 j6 |; K" S* x/ t! _

! I& \2 }! R2 x7 F马上平安夜了 ! J  K: Y5 C9 V
祝朋友们身体健康
/ J+ }% M" N, J. a# H  ]  u6 P+ W心想事成 ! A( E: P% n% U# F7 |5 Z0 h
天天开心 6 `3 b0 i1 O7 E5 _. X( {2 I

3 I6 I$ B/ v( o: F: I. M 送给朋友们
, c8 ~$ i% D8 ?5 {7 u 999条玫瑰 :rose:
+ o" O" B! r6 H  `. w  888个心愿
% W, }8 ]# R6 F6 F! a  777声问候
- L9 a0 t; s6 F  666颗流星
5 U+ Q- P( h; ^9 Y/ E' V! q  555声祝福 ' ~+ i) @- M% ]' O, _
  444个平安 :love: 4 y" k* A0 u/ p" p4 E, _: b. j
:love:  333个开心 :love: ; ?& y  I+ i1 V; P2 O! y) [+ }
  222个如意
% Z8 j) g9 F5 u8 T- R 111个快乐
( Y: l) T! D% ^  000个烦恼
* p6 ^- ]& s& Z+ I+ ^3 i
/ O7 v2 B$ _6 B1 F  J5 R2 ]:rose: 提前祝我所有的朋友6 R7 L9 T9 r4 S$ a
:rose: 圣诞节快乐 :hug: :hug:
作者: 阿喀琉斯    时间: 2015-1-20 19:40

献花!
欢迎光临 绿野仙踪 (http://yelia.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0