Board logo

标题: 好久不见,祝大家圣诞快乐! [打印本页]

作者: 曾经拥有    时间: 2014-12-24 11:26     标题: 好久不见,祝大家圣诞快乐!

本帖最后由 曾经拥有 于 2015-1-8 14:04 编辑
1 b* ^! ^) C( m8 `; f' n$ V# w; g; q$ g6 x
马上平安夜了 " v: K1 e' N3 ]' \3 G! |8 Y
祝朋友们身体健康
+ p8 A9 o4 O2 M$ k心想事成 / B6 l! x9 M# ~0 Z2 j! e
天天开心
9 {/ B, b+ K  \$ t, r' P( K
9 V: K; d& B8 r! F, u1 L 送给朋友们 7 K% N) g1 {! S% T  h( {
999条玫瑰 :rose: : @- p7 V, S$ {1 c! P
  888个心愿 4 U1 A) @* f1 N/ F: u
  777声问候
6 p/ g. M& j2 C2 e# A' B6 O5 a+ G: n  666颗流星
# k' L2 z2 {0 x5 h0 F3 Q) R/ E  555声祝福
. G, R. \- [9 s- Q  444个平安 :love: " v7 P/ Y& ^3 h* z. B$ X3 l
:love:  333个开心 :love:
% [7 F' J, ^$ @/ p  222个如意 7 V. w6 A6 Q3 b  N
111个快乐
- Q; E5 Q( T" z2 x  000个烦恼
- D: F9 [5 W4 O, G, _) X8 t
  Q9 j5 p2 [- Z. k:rose: 提前祝我所有的朋友9 \! p$ z7 a, j4 x' t+ y0 O
:rose: 圣诞节快乐 :hug: :hug:
作者: 阿喀琉斯    时间: 2015-1-20 19:40

献花!
欢迎光临 绿野仙踪 (http://yelia.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0